[Aug. 2012] Logo change of “Mivoc pro” to” s)))e”

Logo change of "Mivoc pro" to" s)))e"